İHALE İLANI

 

           

KUMRU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞYERİ KİRALAMA İHALE İLANI

 

 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Demircili Mahallesi Şehitler Caddesi elekçi ırmağı kenarındaki 509 m2 Çay bahçesi şeklindeki taşınmaz 20.07.2020 tarih ve 48 sayılı Belediyemiz encümen kararına göre, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci Maddesi gereğince açık arttırma teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2. Şartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3.Taşınmazın kiralama ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihale saatine kadar Belediye hizmet binası 2. Katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İhale saati ve ihale saatinden sonra gelen teklifler tutanakla kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. İhale Kumru Belediye Binası, Samur Mahallesi Atatürk Caddesi, No:14, Kat:2 Kumru/ORDU adresinde bulunan Kumru Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde, Yıllık 7.000,00 TL muhammen bedel ile 250,00 TL geçici teminat alınarak 28.07.2020 tarih ve saat 14:00 de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık arttırma teklif usulü ile ihale edilecektir.

5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

 

      GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER

  • İkametgâh belgesi.
  • Nüfus Kayıt Örneği.
  • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
  • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
  • Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Kaydı, Ticaret sicil gazetesi Gerçek kişilerde varsa oda kayıt belgesi veya vergi levhası.
  • Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
  • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
  • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
  • Kumru Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

            Samur Mah. Atatürk Cad. Belediye Hizmet Binası Kat:2 No:14                 

                                                                              Kumru/ ORDU                   

Tel       : 0452 641 31 41

Fax      : 0452 641 31 44                                                                          

                                                             Yusuf YALÇUVA

                                                  KUMRU BELEDİYE BAŞKANI