KUMRU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞYERİ KİRALAMA İHALE İLANI

 BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞYERİ KİRALAMA İHALE İLANI

 

1. Kumru Belediyesine ait İlçemiz Samur Mahallesi, Atatürk Caddesinde bulunan, Belediyemiz binasında bulunan aşağıdaki tablodaki işyerleri 03.02.2020 tarih ve 12 sayılı Encümen kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık arttırma teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2. Şartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3.Taşınmazın kiralama ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak en son 11.02.2020 tarihinde mesai bitimine kadar Belediye hizmet binası 2. Katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Bu tarihten sonra gelen ihale zarfları kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. İhale, Kumru Belediye Binası, Samur Mahallesi Atatürk Caddesi, No:14, Kat:2 Kumru/ORDU adresinde bulunan Kumru Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde, 12.02.2020 tarihide Çarşamba günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulü ile 3 yıllığına ihale edilecektir. Her bir işyeri için ayrı ayrı 1 Yıllık Muhammen bedel üzerinden % 3 geçici teminat alınacaktır.

5.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

 

      GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER

  • Nüfus Kayıt Örneği.
  • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
  • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
  • Vergi levhası (Maliye kaydı varsa)
  •  Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
  • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
  • Noterden tasdikli tüzel kişilerde imza sirküsü gerçek kişilerde imza beyannamesi vermeleri
  • Kumru Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
  • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre varsa gerçek kişilerde Esnaf ve Sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge tüzel kişilerde ticaret ve sanayi odası sicil kaydı ile ticaret sicil gazetesi vermeleri        

 

Kullanılan Alan

İhale Saati

1 Yıllık muhammen kira bedeli

Geçici Teminat Bedeli

1/1 Nolu İşyeri

1,5 M2

10:00

1.500,00 TL

50,00

5 Nolu İşyeri

40 M2

10:10

5.500,00 TL

170,00

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

            Samur Mah. Atatürk Cad. Belediye Hizmet Binası Kat:2 No:14                 

                                                                              Kumru/ ORDU                    

Tel       : 0452 641 31 41

Fax      : 0452 641 31 44